Menininko meniu

Apie projektą

Iliustruotas Leono Striogos kūrybos katalogas internete– projekto „Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Leonoro Vytauto Striogos kūrinių skaitmeninimas ir paskelbimas internete“ rezultatas.
Leonoras Vytautas Strioga (g. 1930 m.) – žinomas lietuvių skulptorius, sukūręs daugiau kaip 1600 vertingų ir originalių meno kūrinių. Per 55-erius kūrybos metus savita technika atlikti darbai išsibarstė po įvairias kolekcijas, muziejus, galerijas ir kitas vietas, dalis darbų saugomi autoriaus dirbtuvėje. Tačiau iki šiol nebuvo pilno vaizdų katalogo, kuriame būtų galima rasti visus nuo 1951 m. iki šių dienų sukurtus darbus.
Rengiant katalogą buvo dokumentuota ir suskaitmeninta gausi L. V. Striogos darbų kolekcija – vertinga skulptūros istorijos dalis, atskleidžianti XX a. vid. – XXI a. pr. Lietuvos dailės kaitą. Parengtas išsamus iliustruotas L. V. Striogos kūrinių katalogas, aprašyta ir dokumentuota dailininko kūryba (piešiniai, skulptūros, taikomosios dailės kūriniai), sudarytas išsamus chronologinis darbų sukurtų nuo 1951 m. sąrašas. Katalogo skaitmeninių vaizdų šaltiniai – senos nuotraukos, reprodukcijos įvairiuose leidiniuose bei skulptūrų, saugomų autoriaus dirbtuvėje, muziejuose, privačiose kolekcijose, fotografijos. Katalogas įkeltas į internetą ir papildo Kauno apskrities viešosios bibliotekos tęstinį elektroninį leidinį „Kauno menininkai“. Jame skelbiama informacija nuolat atnaujinama.
Įgyvendinus projektą atsirado galimybė Lietuvos ir užsienio interneto vartotojams, besidomintiems šiuolaikine profesionaliąja lietuvių skulptūra, susipažinti su visa L. V. Striogos kūryba internete, naudojantis personaliniais kompiuteriais ir mobiliaisiais įrenginiais. Katalogas – vertingas informacijos apie Lietuvos meninį paveldą šaltinis – pasitarnaus ne tik meno istorijos tyrinėtojams ir visiems, norintiems geriau pažinti profesionalųjį meną, bet ir ateityje planuojamo steigti privataus muziejaus „Leono Striogos namai“ kultūrinei ir edukacinei veiklai.

Projekto vadovė Stasė Jomantienė

Projekto vykdytojas

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija iš Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų.

About the Project

 The illustrated Online Art Catalogue of Leonas Strioga is the result of the project „Digitisation and Online Publication of Art Works by the National Prize Laureate Leonoras Vytautas Strioga“.
Leonoras Vytautas Strioga (born in 1930) is a prominent Lithuanian sculptor, who created over 1600 valuable and original art works. During 55 years of creative work, his unique art works found their ways into many different collections, museums, galleries and other places. A part of his work is kept in the author’s studio. However, up to now there was no comprehensive Catalogue that included all of his art works from 1951 to the present days.
In the making of the Catalogue, a large collection of the art works by L. V. Strioga was documented and digitalised. This collection is an important part in the history of sculpture, revealing the changes in the Lithuanian fine arts during the period between the mid-20th century  and the beginning of the 21st century . The end product of this project is a comprehensive illustrated Catalogue of art works by L. V. Strioga, which describes and thoroughly documents artist’s creative heritage (drawings, sculptures and works of applied art), as well as, a comprehensive chronological (1951–2020) list of his art works. The sources for the digital images in the Catalogue are old photos, reproductions from various publications and photos of the sculptures from the author‘s private studio, museums and private collections. The Catalogue is uploaded online and complements the Kaunas County Public Library‘s continuous electronic publication “Kaunas artists”, which is constantly being updated. The implementation of this project gives an opportunity for Lithuanian and foreign Internet users, who are interested in professional Lithuanian sculpture, to get acquainted with art created by L. V. Strioga via personal computer and mobile device. The Catalogue is a rich source of information about Lithuanian art heritage and will be useful  for researchers of art history and people interested in professional art. Furthermore, the Catalogue is expected to highly benefit the cultural and educational activities of the private museum “House of Leonas Strioga”, which is planned to be established in the near future.

Project manager Stasė Jomantienė
Translated by Vitalija Norvilienė

Project implementer

This project is partly financed by “Protection program of the creative activity, authors’ copyrights and related rights” of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania