Menininko meniu

Katalogo įžanga

Iliustruotas Leonoro Vytauto Striogos kūrybos katalogas

 Kauno apskrities viešoji biblioteka pristato iliustruotą Nacionalinės premijos laureato Leonoro Vytauto Striogos kūrybos katalogą internete. 

Katalogas pradėtas kurti 2014 metų rudenį, pasitinkant skulptoriaus Leono Striogos 85-ąjį gimtadienį ir pradėjus įgyvendinti projektą „Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Leonoro Vytauto Striogos kūrinių skaitmeninimas ir paskelbimas internete“. Tai bene pirmasis bandymas Lietuvoje išleisti tokio pobūdžio išsamų elektroninį katalogą (Catalogue Raisonné) laisvai prieinamą visuomenei internete. Skirtingai nuo tradicinių spausdintų katalogų, kuriuose užfiksuota informacija nebekinta, šio katalogo informacija nėra galutinė, nes jis yra virtualus ir leidžia fiksuoti visus naujus skulptoriaus darbus, publikacijas ir kt.
Pagrindiniai katalogo informacijos šaltiniai buvo skulptoriaus žmonos Dalios Striogienės parengta rankraštinė L. V. Striogos darbų kartoteka, Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos „artseria“ 2004 metais išleistas albumas „Leonas Strioga“ (projekto vadovė Danutė Zovienė) ir menininko asmeninis archyvas.
Katalogą rengė ir redagavo darbo grupė: menotyrininkė Vida Mažrimienė, bibliotekininkės Virginija Pladytė ir Stasė Jomantienė. Rengiant katalogą konsultavo meno istorikė profesorė Rasutė Žukienė ir pats skulptorius Leonas Strioga.
Katalogas skelbiamas KAVB internetinėje duomenų bazėje „Kauno menininkai“.

 Informacija apie darbus kataloge:

Pavadinimas
Nurodomas darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Kai kurie pavadinimai keitėsi, kataloge pateikiamas autoriaus L. V. Striogos nurodytas pavadinimas.

Data
Darbų sukūrimo metai ne visada buvo užrašomi ant skulptūrų, todėl iki 2004 metų sukurtų darbų data nustatyta pagal Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos „artseria“ 2004 metais išleisto albumo „Leonas Strioga“  priedą „Kūrybos katalogas“.

Technika, medžiaga
Nurodoma kūrinio medžiaga. Skulptorius naudojo įvairias medžiagas : terakotą, šamotą, akmenį, varį, betoną, marmurą,  medį. Pastaruoju metu daugiausia kuria medžio skulptūras, vyrauja ąžuolo ir beržo mediena.

Matmenys
Nurodomi darbo išmatavimai: tik aukštis arba aukštis, ilgis, plotis. Darbo dydis nurodomas centimetrais.

Saugojimo vieta
Nurodoma tik tų darbų, kurie saugomi Lietuvos, Rusijos, Latvijos muziejuose ir kitose valstybinėse įstaigose bei privačiose asmenų, įstaigų kolekcijose Lietuvoje, Danijoje, Italijoje, Izraelyje, JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Venesueloje. Darbai, saugomi autoriaus dirbtuvėje, neturi priklausomybės ženklo (nepažymėti).

Santrumpos:
KAVB – Kauno apskrities viešoji biblioteka
NKDT – Nacionalinis Kauno dramos teatras
ČDM – Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus
LDM – Nacionalinis dailės muziejus
PN – privati nuosavybė

Parašas ir užrašai
Kūrybinio darbo pradžioje savo skulptūrų kairės pusės apačioje menininkas žymėjo inicialus LS. Nuo 1995 m. darbų apačioje pradėjo žymėti inicialus, kūrinio pavadinimą, datą ir matmenis. Kataloge šie duomenys neaprašomi.

Vaizdas
Informaciją apie darbą papildo jo vaizdas. Katalogo skaitmeninių vaizdų šaltiniai – senos nuotraukos, reprodukcijos įvairiuose leidiniuose bei skulptūrų, saugomų autoriaus dirbtuvėje, muziejuose, privačiose kolekcijose, fotografijos.
Fotografai Gintaras Česonis, Robertas Hermanas, Algirdas Kairys, Algimantas Kezys, Jurijus Kurnosovas, Zenonas Nekrošius, Rymantas Penkauskas, Rimantė Ropytė, Kęstutis Stoškus, Andrius Strioga, Eugenijus Strioga, Elena Striogaitė ir kiti.
Už suteiktas skulptūrų nuotraukas nuoširdžiai dėkojame Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejui (fotografė Rimantė Ropytė), Maironio lietuvių literatūros muziejui (fotografas Zenonas Baltrušis), Anykščių menų centro Angelų muziejui ir Sakralinio meno centrui (fotografai Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas).
Dėkojame galerijoms „Aukso pjūvis“, „Kauno langas“, „Spalvų paslaptys“, Birštono sakralinio muziejaus, privačių kolekcijų savininkams, leidusiems fotografuoti arba atsiuntusiems turimų L. V. Striogos kūrinių nuotraukas. Dėkojame Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklai „artseria“ už leidimą naudoti albumo „Leonas Strioga“(2004) nuotraukas (fotografas Kęstutis Stoškus).
Skulptūrų, kurias autorius keitė (pridėjo naują postamentą, keitė spalvą ir pan.), arba kurių vaizdui atskleisti reikalingos kelios pozicijos, pateikiame po kelias nuotraukas.
Jei darbų negalėjome nufotografuoti, pateikiame stilizuotą pilką langelį, kurį tikimės ateityje pakeisti kūrinio nuotrauka. Visų asmenų, turinčių L. V. Striogos skulptūrų ar informacijos apie darbus, prašome susisiekti su projekto vykdytojais arba atsiųsti darbų nuotraukas el. paštu menas@kvb.lt .

Paieška kataloge
Paieška atliekama pagal žodį, spaudžiant klavišus Ctrl + F ir įvedant į langelį ieškomą žodį.

Autorinės teisės
Šios svetainės turinys skirtas tik švietimui ir nekomerciniam naudojimui ir yra autoriaus nuosavybė. Jos tekstas ir vaizdai negali būti dauginami jokia forma be KAVB leidimo. Visos teisės saugomos.
Vaizdai saugomi Autorių teisių įstatymo.
Tekstus į anglų kalbą vertė Vitalija Norvilienė.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų.

© Kauno apskrities viešoji biblioteka. 2015
© Leonoras Vytautas Strioga. 2015

Illustrated Art Catalogue of Leonoras Vytautas Strioga

INTRODUCTION

 Kaunas County Public Library (KCPL) presents the illustrated Online Art Catalogue of the National Prize laureate Leonoras Vytautas Strioga.

 The Catalogue was launched in autumn, 2014, commemorating the 85th year since the birth of the sculptor Leonas Strioga. It also marks the beginning of the project „Digitisation and Online Publication  of Art Works by the National Prize Laureate Leonoras Vytautas Strioga“.  It is almost certainly the first attempt  to publish such a comprehensive electronic Catalogue (Catalogue Raisonné) in Lithuania, which will be freely available to the public on the Internet. In comparison with traditionally published catalogues, where the recorded information does not change, the information available in this virtual Catalogue is not complete, allowing  the newest works and publications to be added and documented. The main information sources for this Catalogue were the manuscript card index made by the sculptor’s wife Dalia Striogienė, the album “Leonas Strioga” (project manager Danutė Zovienė), published in 2004 by the Lithuanian Artist’s Association’s publishing house “artseria”, and the personal archive of the artist.
The Catalogue was prepared and edited by the working group: the art critic Vida Mažrimienė, librarians Virginija Pladytė and Stasė Jomantienė, including consultations by the art historian professor Rasutė Žukienė and the sculptor Leonas Strioga himself.
The Catalogue is announced in the KCPL database “Kaunas Artists”.

Information about the art works in the Catalogue:

Title
The title of each art work is indicated in both Lithuanian and English. Some titles have changed. The titles in this Catalogue are presented according to the original ones given by the author L. V. Strioga.

Date
The year the art work was created is not always indicated on the sculptures, therefore the date of art works created before 2004 have been determined  in accordance with the annex “Kūrybos katalogas” of album “Leonas Strioga”, published in 2004 by the Lithuanian Artist’s Association’s publishing house “artseria”.

Technique, material
The material of the art work is specified in the Catalogue. The sculptor used various materials: terracotta, chamotte, stone, copper, concrete, marble and wood. Lately he makes wooden sculptures prevailing oak and birch wood.

Dimensions
Dimensions of the art work are specified in the Catalogue: only height or height, length and width. Size is indicated in centimetres.

Storage place
The storage place is specified only for the works which are stored in Lithuanian, Russian, Latvian museums and other state institutions, private or public collections in Lithuania, Denmark, Italy, Israel, USA, Canada, Poland, Finland, Sweden, Venezuela. Art works stored in the author’s studio are not marked.

Abbreviations:
KAVB – Kaunas County Public Library
NKDT – Kaunas State Drama Theatre
ČDM – M. K. Čiurlionis National Museum of Art
LDM – Lithuanian Art Museum
PN – private property

Signature and notes
At the beginning of his creative career the artist initialed  the bottom left side of his sculptures with “LS”. From 1995, he started writing the initials, title of the art work, date and dimensions at the bottom of his sculptures. This data is not mentioned in the Catalogue.

Image
Information about the art work is complemented by its image. The sources for the digital images in the Catalogue are old photos, reproductions from the various publications and photos of the sculptures from the author‘s private studio, museums and private collections.
Photographers include Gintaras Česonis, Robertas Hermanas, Algirdas Kairys, Algimantas Kezys, Jurijus Kurnosovas, Zenonas Nekrošius, Rymantas Penkauskas, Rimantė Ropytė, Kęstutis Stoškus, Andrius Strioga, Eugenijus Strioga, Elena Striogaitė and others.
We sincerely thank the M. K. Čiurlionis National Museum of Art (photographer Rimantė Ropytė), Maironis Lithuanian Literature Museum (photographer Zenonas Baltrušis), Anykščiai Art Centre’s Angel’s Museum and Sacral Art Centre (photographers Vaidotas Aukštaitis and Antanas Lukšėnas) for providing the photos.
We are grateful to the galleries “Aukso pjūvis”, “Kauno langas”, “Spalvų paslaptys”, Birštonas Sacral Art Museum, and the owners of the private collections who gave permission to take photographs or who were so kind as to send us the photos of Strioga‘s art works. We thank the Lithuanian Artist’s Association’s publishing house “artseria” for the permission to use the photos (photographer Kęstutis Stoškus) from the album “Leonas Strioga”, 2004.
In the Catalogue we present several photos of the same sculpture, in case the author changed something (made a new pedestal, changed the colour and so on) or in case we needed several positions of the same sculpture to portray the full view.
In the instances where we  were unable to take  a photo, we present the stylized grey window, which we hope to change with a photo of the art work in the future. If you  own any sculptures of L. Strioga or have any information about his art works, we would appreciate it if you contacted the project team or sent the photos of the art works to  menas@kvb.lt .

Search in the Catalogue
You may search the Catalogue by pressing the keys Ctrl + F and inserting the key word you are looking for into the window.

Copyrights
Content of this website is dedicated only for educational and non-commercial use and is the author‘s property. No text or images in any form may be reproduced without permission of KCPL. All rights reserved.
Images are reserved by the author’s copyright law.

Texts translated into English by Vitalija Norvilienė.

This project is partly financed by “Protection program of the creative activity, authors’ copyrights and related rights” of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

© Kauno apskrities viešoji biblioteka. 2015
© Leonoras Vytautas Strioga. 2015